Tukijoitamme

Pelastussuunnitelma

1. YLEISTIEDOT / ALLMÄNNA UPPGIFTER

1.1 Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn
Suunto Games 2011 suunnistuskilpailu

1.2 Järjestäjä, yhteystiedot / Ar-rangör, kontaktuppgifter
Helsingin Suunnistajat ry, c/o Asianajotoimisto Juhani Salmenkylä Ky, PL 4, 00661 Helsinki

1.3 Paikka, nimi, osoite / Plats, namn, adress
Hotelli Elohovin piha, Kurjolammentie 38, 03220 Tervalampi

Koordinaatit: N 6688986E 358659 (ETRS-TN35FIN)

1.4 Ajankohta, aukioloajat / Tid-punkt, Öppethållningstider
Kilpailu: 11.-12.6.2011 klo 8-16

Talkoot: 10.6.2011 klo 14-

1.5 Tilaisuuden luonne / Hurdan tillställning
Kansallinen kaksipäiväinen suunnistuskilpailu. Osallistujia n. 1100 ja n. 200 toimitsijaa/huoltajaa. Kilpailukeskus hotelli Elohovin pihalla, suunnistus Tervalammen maastossa Nuuksiossa. Osallistujien paikoitus Veikkolan teollisuusalueella (Teollisuustie 6, 02880 Veikkola), josta bussikuljetus kilpailukeskukseen.

1.6 Arvioitu osallistuja-, yleisömäärä, liikuntarajoitteiset / Uppskattad deltagar-, publik-mängd, rörelsehämmade
Kokonaismäärä n. 1300 kilpailijaa, toimitsijaa ja katsojaa.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA
Riskitekijä / Riskfaktor Ennaltaehkäisy / Förebyggande Pelastamistoimenpiteet / Räddningsåtgärder

2.1 Tulipalo / Brand
Kilpailukeskuksessa tulentekokielto. Alkusammutuskalusto 6 kg jauhesammutin. Alkusammutus ja ilmoitus 112

2.2 Sairaskohtaus / Sjukdomsat-tack
Ensihoitopiste. Paikalla on koko kilpailun ajan nimetty lääkäri. Ensiapu tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. Lievät tapaukset terveyskeskukseen.

2.3 Tapaturma / Olyckshändelse
Ensihoitopiste. Ensiapu tapahtumapaikalla. Metsässä ensihoitopiste. Juomapisteessä kännykkäyhteys. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

2.4 Liikenne / Trafik
Autoilijoita varoitetaan suunnistajista varoituskilvin. Bussiliikenteen ohjaus sekä paikoituksessa että kilpailukeskuksessa. Ilmoitetaan 112. Ensiapu paikan päällä.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet tai -majoitukset / Möjliga tillfälliga konstruktioner eller inkvarteringar
Suunnistajien kulkua ohjataan kilpailu-keskuksessa nauhoituksilla. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

2.6 Mahdolliset tehosteet / Möjli-ga specialeffekter

2.7 Muuta / Övrigt
Pesupaikka uimarannalla, jonne järjestetty valvonta. Ensiapu paikan päällä. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

2.8 Kurjolammentien asukkaille on tiedotettu kilpailusta ja sen järjestelyistä paperitiedotteella kaksi viikkoa ennen kilpailua.

3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA / PERSONAL OCH KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN
Tehtävä / Uppgift Nimi / Namn Puh.nro / Tel.nummer

3.1 Tilaisuuden johtaja / Tills-tällningens chef
Pauliina Lankinen 0505059194

3.2 Turvallisuudesta vastaava / Säkerhetsansvarig
Hannu Koskinen 0405269410

3.3 Rakenteista vastaava / Ansvarig för konstruktioner
Hannu Koskinen 0405269410

3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö / Ordnings-män (antal) och ansvarsperson (2 ),
yrki Ignatius 0408746680

3.5 Tiedotusvastaava / Informa-tionsansvarig
Kari Sane 0456717447

3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö / FHJ-personal (antal) samt ansvarsperson (6 )
Olli Juntunen 0405081154

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö / Räddnings-personal (antal) samt ansvarsper-son
Börje Etholen ja ensihoitoryhmä, valmius maastoavunantoon 0505871057

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT / SÄKERHETSARRANGEMANG
Asia / Ämne Järjestely / Arrangemang

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, tyyppi sijoitus) / Primär-släckningsutrustning (antal, typ, placering
6 kg jauhesammutin, sijoitetaan grillin läheisyyteen.

4.2 EA-välineistö ja -paikka / FHJ-utrustning och -plats
Ensihoitopiste kilpailukeskuksessa

4.3 Kokoontumis-, evakuointipaikka / Samlings-, evakuerings-plats
Hotellin pysäköintialue, jossa kilpailun aikana linja-auton kääntöpaikka.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta / Utrymningsvägar från om-rådet
Samat, kuin saavuttaessa. Pelastustiet pidetään esteettöminä.

4.5 Sisäinen hälyttäminen / Intern alarmering
Hälyttäminen kuuluttamalla, Jari Valtonen p. 0405258735.

4.6 Pelastustiet / Räddningsvägar
Pelastustiet hotellin pihassa merkitty karttaan.

5. MUUTA HUOMIOITAVAA / ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS
Asia / Ämne Selvitys järjestelyistä / Redogörelse över arrangemanget

5.1 Pysäköintijärjestelyt / Parke-ringsarrangemangen
Kilpailun paikoitusalue Veikkolan teollisuusalueella Teollisuustie 6, 02880 Veikkola. Pysäköinnistä linja-autokuljetus kilpailukeskukseen ja takaisin. Järjestäjän pysäköinninvalvojat ohjaavat liikennettä pysäköintipaikalla ja bussien kääntöpaikalla. Vastuuhenkilö Aulis Ignatius p. 0400651146

5.2 Ensiapukoulutus / Första-hjälputbildning
Ensiapukoulutettu henkilöstö ensihoitopisteessä

5.3 Alkusammutuskoulutus / Primärsläckningsutbildning
Kilpailukeskuksessa alkusammutuskoulutuksen saaneita henkilöitä vähintään 5 henkeä. Grillissä osaava vastuuhenkilö.

5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja koulutus / Information och ut-bildning av personalen
Kilpailukeskuskatselmuksissa 4.4., 13.4. ja 28.5. on käyty läpi perussuunnitelmat. Suunnitelman kertaus vastuuhenkilöille ke 8.6. Suunnitelma jaetaan sähköpostitse yhdessä kilpailuorganisaation puhelinluettelon kanssa ja se löytyy kilpailun nettisivuilta.

5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt / Övriga säkerhetsarrangemang
Jos kilpailun osallistuja ei ole palannut maastosta 15 min. kuluttua maalin sulkemisesta, järjestäjän maastopartio aloittaa etsinnät. Tunnin kuluttua järjestäjän etsintöjen käynnistämisestä kadonneesta annetaan ilmoitus poliisille.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta. Räddningsplanen skall delges räddningsmyndigheten för godkännande senast fem dygn före publiktillställningen

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista. Räddningsmyndigheten bör ges möjlighet att granska publiktillställningens säkerhetsarrangemang för tillställningen påbörjas.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset  Underskrifter och namnförtydliganden

Aika ja paikka / Tid och plats
Helsingissä 2. kesäkuuta 2011

Pauliina Lankinen        Hannu Koskinen

Tapahtuman johtaja   Tapahtuman turvallisuudesta vastaava
Tillställningens chef    Säkerhetsansvarig för tillställningen

Pelastusviranomainen
Räddningsmyndighet

LIITTEET / BILAGOR

1. Karttaliiteet, joista selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoitus paikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio. Kartbilagor, från vilka det framkommer primärsläckningsutrustningens placering, FHJ-platserna och var FHJ-utrustningen är placerad, samlings- / evakueringsplatserna, utrymningsvägarna från området, huvudelbrytare, räddningsvägar, parkeringsområdena i närheten, scenens placering, åskådarplatserna och övrig viktig information

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa. Diektiv om hur man gör nödanmälan, hur man varnar publiken, hur man alarmerar personalen och hur räddningsverksamheten skall påbörjas. Dessa direktiv skall vara synliga i restauranger, vid försäljningspunkter och övriga behövliga platser

Linkki pelastussuunnitelmatiedostoon (.doc)